Grb Srbije
    Poštovani,

U skladu sa Zakonom o pečatu državnih i drugih organa (”Službeni glasnik RS”, broj 101/2007) kojim se uređuje namena, izgled i upotreba pečata koje u vršenju poslova iz svog delokruga koriste Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada, organi državne uprave, Zaštitnih građana, Vojska Srbije, sudovi, javna tužilaštva, Ustavni sud, Republičko javno pravobranilaštvo, službe Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službe organa čije članove bira Narodna skupština, organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i pečata koji koriste javne agencije, javna preduzeća, privredna društva, ustanove, organizacije i pojedinci kada vrše pojedina javna ovlašćenja koja su im poverena zakonom

OVIM PUTEM VAS OBAVEŠTAVAMO

da je po rešenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije, Uprave za upravne poslove

Samostalna trgovinsko zanatsko uslužna radnja “Aspen”

sa sedištem u Požegi, ulica Cara Lazara br. 18 a na osnovu odredbi člana 16. stav 2 Zakona o pečatu državnih I drugih organa (”Službeni glasnik RS” broj 101/07), člana 192. Zakona o opštem upravnom postupku (”Službni list SRJ” broj 33/97 I 31/01 I “Službeni glasnik RS” broj 30/10), člana 16. I 68. Pravilnika o unutrašnjem uređenu i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova ST 01 str. Pov. broj 3328/12-5 od 03.04.2012. godine i ovlašćenja ministra 01 broj 5691/08 od 22.07.2008. godine

OVLAŠTENA ZA IZRADU PEČATA DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA